Số 07: Dấu ấn 70 năm - những mốc son trong quan hệ đối ngoại - hufo.hochiminhcity.gov.vn