Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17109818
Qui định khen thưởng
Một số qui định về khen thưởng

A. CÁC HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN VÀ CHỈ TIÊU KHEN THƯỞNG

 

I. Tặng Giấy khen của Liên hiệp Thành phố Hồ Chí Minh:

            1. Tiêu chuẩn:

            - Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ và quy định của Liên hiệp Thành phố.

            - Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trong năm, trong lĩnh vực hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị.

 

            2. Chỉ tiêu:

            - Không quá 40 tập thể, tổ chức thành viên, Chi hội thuộc Liên hiệp Thành phố.

            - Không quá 2 cá nhân đối với mỗi tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp TP.

II. Tặng Bằng khen của Liên hiệp Việt Nam:

            1. Tiêu chuẩn:

            - Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ và quy định của Liên hiệp Việt Nam.

            - Hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trong năm, thuộc diện tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và công tác Phi chính phủ nước ngoài.

 

            2. Chỉ tiêu:

            - Giới hạn không quá 3 tập thể, tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Thành phố.

            - Không quá 1 người đối với tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Thành phố.

III. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            * Khen thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 1 giai đoạn:

 

            - Cá nhân: Đã được Bằng khen UBND TP hoặc Bằng khen của Liên hiệp hữu nghị Việt Nam và đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở liên tục 5 năm trở lên.

            - Tập thể: Đã được tặng Bằng khen UBNDTP hoặc Bằng khen của Liên hiệp hữu nghị Việt Namvà đạt danh hiệuTập thể LĐXS liên tục 3 năm trở lên.

IV. Tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”

            - Chấp hành chủ chương, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ Hội và quy định của Liên hiệp Việt Nam.

            - Có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp có hiệu quả trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và công tác Phi chính phủ nước ngoài, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

            - Các cá nhân hoạt động trong hệ thống Liên hiệp, Ban Chấp hành các tổ chức thành viên có ít nhất 10 năm công tác hoặc đạt chiến sĩ thi đua ngành.

V. Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố:

            1. Tiêu chuẩn:

            - Chấp hành chủ chương, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ Hội và quy định của Liên hiệp Việt Nam, Liên hiệp Thành phố.

            - Hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trong năm, thuộc diện tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị.

 

            2. Chỉ tiêu:

            - Giới hạn không quá 9 tập thể, tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Thành phố.

            - Không quá 1 người đối với tổ chức Hội thành viên thuộc Liên hiệp Thành phố.

 

VI. Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố:

            Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng cho các đơn vị, tổ chức thành viên nhân tổ chức kỷ niệm ngày thành lập vào các năm chẵn; nhưng nếu đã nhận được Cờ truyền thống lần thứ nhất thì 10 năm sau đó mới được đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ truyền thống lần thứ hai.

 

VII. Huân chương lao động các hạng của Chủ tịch nước:

            * Khen thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 1 giai đọan:

 

            - Cá nhân: Có 7 năm liên tục đạt CSTĐ cơ sở và có 2 lần được tặng Bằng khen UBND TP hoặc Bằng khen của Liên hiệp hữu nghị Việt Nam, có 1 lần được tặng Bằng khen Thủ tướng.

 

            - Tập thể: Có 5 năm liền đạt Tập thể LĐXS và có 1 lần được tặng cờ thi đua UBND TP hoặc 1 lần được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

 

B. QUY TRÌNH

            Các đơn vị bình chọn gởi đề nghị các loại khen thưởng lên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Liên hiệp bình xét công nhận, sau đó chuyển hồ sơ lên Hội đồng thi đua Khen thưởng cấp trên.

 

            1/ Quy trình xét duyệt thi đua

            Các Ban có trách nhiệm hướng dẫn công tác tổng kết thi đua cho các tổ chức thành viên của Liên hiệp và chọn những tập thể có đủ tiêu chuẩn để đề nghị các Hội làm hồ sơ khen thưởng theo chỉ tiêu được đưa ra.

Sau khi họp Ban Chấp hành Hội tổng kết công tác năm, gởi hồ sơ, danh sách đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp.

2/ Hồ sơ

a. Danh sách đề nghị khen thưởng (có trích ngang tóm tắt thành tích) gồm:

 

- Danh sách khen thưởng đơn vị, tập thể (cho từng danh hiệu cụ thể).

 

- Danh sách khen thưởng cá nhân (cho từng danh hiệu cụ thể).

 

b. Các bản Báo cáo thành tích của đơn vị, tập thể và cá nhân (phân theo từng danh hiệu cụ thể).

* Lưu ý :

Bản báo cáo thành tích cần chia ra: đơn vị, cá nhân và mức đề nghị khen thưởng: cấp Thành phố, cấp Bộ, Bằng khen Thủ tướng, Huân chương lao động….

          Trong một hình thức khen thưởng có quy định các tiêu chuẩn khác nhau, mỗi tiêu chuẩn cần phải báo cáo thành tích khác nhau. Vì vậy khi đề nghị khen thưởng cần lưu ý báo cáo thành tích phải bám sát tiêu chuẩn đó. Báo cáo thành tích phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Các chi hội hữu nghị