Chuyên mục
Liên kết website

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - BUN TP.HCM

 

 

 

 

 

Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
15595979
Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp.Hồ Chí Minh

 


 

I. Ban Chấp hành Liên hiệp khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 63 đ/c khuyết 01

 1. Ông Vương Đức Hoàng Quân                    Chủ tịch

 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm                         Phó Chủ tịch

 3. Bà Trần Hoàng Khánh Vân                         Phó Chủ tịch

 4. (Khuyết)                                                      Phó Chủ tịch

 5. Ông Trần Kháng Chiến                               Ủy viên Ban Thường vụ

 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung                          Ủy viên Ban Thường vụ

 7. Bà Trương Thị Hiền                                   Ủy viên Ban Thường vụ

 8. Ông Phạm Minh Hồng                                Ủy viên Ban Thường vụ

 9. Bà Hoàng Thái Lan                                    Ủy viên Ban Thường vụ

 10. Ông Huỳnh Thành Lập                                Ủy viên Ban Thường vụ

 11. Ông Lê Quang Long                                   Ủy viên Ban Thường vụ

 12. Ông Huỳnh Cách Mạng                               Ủy viên Ban Thường vụ

 13. Bà Nguyễn Thanh Mai                                Ủy viên Ban Thường vụ

 14. Ông Hoàng Minh Nhân                               Ủy viên Ban Thường vụ

 15. Ông Trương Minh Nhựt                              Ủy viên Ban Thường vụ

 16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng                     Ủy viên Ban Thường vụ

 17. Ông Lê Hưng Quốc                                    Ủy viên Ban Thường vụ

 18. HT Thích Thiện Tâm                                  Ủy viên Ban Thường vụ

 19. Bà Trần Thị Thu Thủy                                Ủy viên Ban Thường vụ

 20. Ông Dương Quốc Tuấn                              Ủy viên Ban Thường vụ

 21. Bà Phạm Ngọc Bích Tuyền                        Ủy viên Ban Thường vụ

 22. Ông Phan Xuân Biên                                 Ủy viên Ban Chấp hành

 23. Ông Thái Bá Cần                                       Ủy viên Ban Chấp hành

 24. Ông Huỳnh Thế Cuộc                                Ủy viên Ban Chấp hành

 25. Ông Nguyễn Đăng Cường                          Ủy viên Ban Chấp hành

 26. Ông Trương Quang Được                          Ủy viên Ban Chấp hành

 27. Ông Đinh Khắc Duy                                   Ủy viên Ban Chấp hành

 28. Ông Bùi Quang Hải                                   Ủy viên Ban Chấp hành

 29. Bà Trần Thị Phương Hoa                          Ủy viên Ban Chấp hành

 30. Ông Trương Công Hòa                              Ủy viên Ban Chấp hành

 31. Ông Nguyễn Ngọc Hòa                             Ủy viên Ban Chấp hành

 32. Ông Vũ Văn Hòa                                      Ủy viên Ban Chấp hành

 33. Ông Trương Hoàng                                  Ủy viên Ban Chấp hành

 34. Ông Nguyễn Mạnh Hùng                           Ủy viên Ban Chấp hành

 35. Ông Nguyễn Mạnh Hùng                           Ủy viên Ban Chấp hành

 36. Ông Hồ Xuân Lâm                                    Ủy viên Ban Chấp hành

 37. Ông Đỗ Long                                           Ủy viên Ban Chấp hành

 38. Ông Võ Văn Long                                     Ủy viên Ban Chấp hành

 39. Ông Lương Văn Lý                                  Ủy viên Ban Chấp hành

 40. Ông Nguyễn Tương Minh                         Ủy viên Ban Chấp hành

 41. Ông Nguyễn Văn Minh                              Ủy viên Ban Chấp hành

 42. Ông Nguyễn Mười                                    Ủy viên Ban Chấp hành

 43. Ông Trần Quân Ngọc                                Ủy viên Ban Chấp hành

 44. Bà Tôn Nữ Thị Ninh                                  Ủy viên Ban Chấp hành

 45. Ông Trần Hòa Phương                             Ủy viên Ban Chấp hành

 46. Ông Hồ Minh Quang                                 Ủy viên Ban Chấp hành

 47. Ông Nguyễn Văn Phúc                             Ủy viên Ban Chấp hành

 48. Ông Nguyễn Bá Sơn                                Ủy viên Ban Chấp hành

 49. Ông Trần Ngọc Sơn                                 Ủy viên Ban Chấp hành

 50. Ông Nguyễn Công Tánh                            Ủy viên Ban Chấp hành

 51. Ông Phạm Ngọc Thanh                             Ủy viên Ban Chấp hành

 52. Ông Lê Tôn Thanh                                    Ủy viên Ban Chấp hành

 53. Ông Nguyễn Sĩ Thắng                               Ủy viên Ban Chấp hành

 54. Ông Nguyễn Hữu Thiện                             Ủy viên Ban Chấp hành

 55. Ông Lê Văn Thu                                       Ủy viên Ban Chấp hành

 56. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên                            Ủy viên Ban Chấp hành

 57. Ông Lê Minh Triết                                    Ủy viên Ban Chấp hành

 58. Ông Huỳnh Công Minh Trường                 Ủy viên Ban Chấp hành

 59. Ông Lê Hoàng Minh                                Ủy viên Ban Chấp hành

 60. Ông Trần Hùng Việt                                 Ủy viên Ban Chấp hành

 61. Bà Phan ThỊ Hồng Xuân                           Ủy viên Ban Chấp hành

 62. Bà Nguyễn Thanh Xuân                           Ủy viên Ban Chấp hành

 

II. Ban thường vụ: 21 đ/c

 

III. Cơ quan thường trực:

1. Ban Lãnh đạo:

- Chủ tịch:                 Ông Vương Đức Hoàng Quân

         Điện thoại:       (84-8) 3829 4681  /  0903 962 347    

         Email:              vdhquan.hufo@tphcm.gov.vn

                                quanv.hufo@gmail.com

 

- Phó Chủ tịch:          Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm

         Điện thoại:      (84-8) 3822 3971   /   0913984071   

         Email:             nthdiem.hufo@tphcm.gov.vn

                               hdhufo@yahoo.com

 

 - Phó Chủ tịch:         Bà Trần Hoàng Khánh Vân

        Điện thoại:        (84-8) 3825 1003  /   0908 402 108  

        Email:              thkvan.hufo@tphcm.gov.vn

                                      thkv2911@gmail.com

 


2. Ban Quan hệ Quốc tế:

       Điện thoại:         (84-8) 3829 6238

       Email:               ir.hufo@tphcm.gov.vn

                               friendship.hufo@gmail.com

 •         - Trưởng Ban:         Bà Nguyễn Thanh Mai                         
 •         - Phó Ban:              Bà Phan Thị Minh Nguyệt
 •         - Chuyên viên:           Bà Trần Minh Trang
                                            
  Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
                                                    Ông Phan Duy Nghĩa
                                                    Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Phương
 •                                              

 

3. Ban Phi chính phủ nước ngoài:

       Điện thoại:         (84-8) 3822 9780

       Email:               ingo.hufo@tphcm.gov.vn

                               ingo.hufo@gmail.com

 

             - Trưởng Ban:        

             - Phó Ban:             Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền

             - Chuyên viên:        Bà Điền Thị Mai Thảo                                        

                                            Ông Nguyễn Quốc Huy

                                            Bà Nguyễn Ngọc Hân

                                            Bà Lương Hải Vân

 

 

4. Ban Thông tin tuyên truyền đối ngoại:

       Điện thoại:         (84-8) 3823 2852

       Email:               info.hufo@tphcm.gov.vn

                               info.hufo@gmail.com

 

             - Trưởng Ban:        Ông Dương Quốc Tuấn

             - Chuyên viên:        Ông Trần Thanh Trà

 

 

5. Văn phòng:

      Điện thoại:         (84-8) 3829 2060

      Email:               hufo@tphcm.gov.vn

                              vphufo@gmail.com 

 

             - Chánh Văn phòng:  Bà Phạm Ngọc Bích Tuyền

             - Phó Văn phòng:     Ông Võ Minh Tấn

             - Nhân viên:             Bà Nguyễn Ngọc Lan Thanh

                                           Bà Nguyễn Ngọc Hà    

                                           Ông Phạm Văn Trí

                                           Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy

                                           Ông Dương Văn Xuân

                                           Ông Nguyễn Ngọc Lễ

                                           Bà Phạm Thị Hương Lan

                                           Bà Hồ Thị Mộng Linh

Các chi hội hữu nghị