Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17205707
Tổ chức thành viên

Stt

Tên hội

Quyết định thành lập

1

Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên Xô

(ra mắt và hoạt động từ 10/1979)

Hội Hữu nghị Việt Nam-Nga

228/QĐ-UB ngày 26/6/1990

 

6755/QĐ-UB-NCVX

ngày 16/9/1995

2

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (ra mắt và hoạt động từ 12/1979)

228/QĐ-UB ngày 26/6/1990

3

Ủy ban Hòa bình (1984)

228/QĐ-UB ngày 26/6/1990

4

Hội Hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ (1984)

228/QĐ-UB ngày 26/6/1990

5

Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào (1984)

228/QĐ-UB ngày 26/6/1990

6

Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba (11/11/1986)

228/QĐ-UB ngày 26/6/1990

7

Hội Hữu nghị Việt Nam-Tiệp Khắc (1987)
Hội Hữu nghị Việt Nam-Séc

 

228/QĐ-UB ngày 26/6/1990

8

Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan (1988)

228/QĐ-UB ngày 26/6/1990

9

Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ

675/QĐ-UB ngày 8/11/1989

10

Hội Hữu nghị Việt Nam-Pháp

712/QĐ-UB ngày 17/11/1989

11

Hội Quốc tế ngữ

308/QĐ-UB ngày 13/9/1990

12

Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

2132/QĐ-UB ngày 17/8/1992

13

Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

2135/QĐ-UB ngày 17/8/1992

14

Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức

1114/QĐ-UB-NC
ngày 21/7/1993

15

Hội Hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á

5524/QĐ-UB-NCVX

ngày 26/7/1995

16

Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

5589/QĐ-UB-NCVX

ngày 28/7/1995

17

Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary

1750/QĐ-UB-NC
ngày 15/4/1997

18

Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

251/QĐ-UB-VX
ngày 05/6/1999

19

Hội Hữu nghị Việt Nam-Mỹ

246/QĐ-UB ngày 07/8/2002

20

Hội Hữu nghị Việt Nam-Úc

245/QĐ-UB ngày 07/8/2002

21

Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada

3488/QĐ-UB ngày 22/8/2003

22

Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore

3845/QĐ-UB ngày 05/8/2004

23

Quỹ Hòa bình và Phát triển

195/QĐ-UB ngày 14/01/2005

24

Hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia

2426/QĐ-UB ngày 19/5/2005

25

Hội Hữu nghị Việt Nam-Anh

510/QĐ-UBND
ngày 07/02/2006

26

Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển

512/QĐ-UBND
ngày 02/7/2006

27

Hội Hữu nghị Việt Nam-Malaysia

5799/QĐ-UBND
ngày 15/12/2006

28

Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani

ngày 6/1/2014

29

Hội Hữu nghị Việt Nam – Slovakia

ngày 06/05/2014

30

Hội Hữu nghị Việt Nam - Bungari

ngày 07/07/2014

 

Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)